Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Oy (jatkossa JNP Oy)
Y-tunnus 0862146-9
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP Ry, Kodit
Anna-Maija Aliranta
Hannikaisenkatu 10
40100 Jyväskylä

 

3. Rekisterin nimi
Sidosryhmä- ja yhteistyökumppaneiden rekisteri.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään sidos- ja yhteistyökumppaneihin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään, tiedottamiseen, yhteistyön toteuttamiseen ja työtilausten hallintaan sekä hallinnointiin ja kehittämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten:

– nimi
– henkilötunnus
– titteli/asema
– työnantaja
– yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Rekisterin tiedot ja oikeudet poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään yhteistyökumppaneilta ja rekisteröidyltä itseltään (mm. tapaamisten ja muun yhteydenpidon yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamista rekistereistä.

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat tietoturvatoimialalla yleisesti palomuureilla, salasanoilla ja teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

9. Rekisteröidyn informointi
Tiedot rekisteröidään kiinteistötietojärjestelmään ja asiakkuuden hallintajärjestelmään. Rekisteriseloste säilytetään nähtävillä JNP Oy:n Asuntotoimistossa sekä www-sivuilla.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

11. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta, mikäli se ei vaikeuta rekisterinpitäjän toimintaa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.