Vuokrasopimuksen kesto: Nuorisoasunnot vuokrataan määräajaksi enintään sen vuoden loppuun, jolloin asukas täyttää 33 vuotta.

Kaikenikäisten asunnoissa ja senioriasunnoissa vuokrasopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Asukasvalinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Hakemuksen liitteet

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa liitteet paperilla tai sähköpostilla selkeästi luettavina asuntotoimisto@jnp.fi. 

1. Todistus tuloista

Palkkatodistukset bruttokuukausiansioista kaikilta huoneistoon muuttavilta ja työssäkäyviltä henkilöiltä.

Mikäli olet työtön, toimita todistus tämänhetkisistä tuloistasi. Näitä voi olla esimerkiksi Kelan etuus tai ammattiliiton maksama tuki.

Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk).

2. Verotuspäätös

Viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen Varallisuus-osa (yli 18-vuotiailta).

vero.fi.

3. Lisäksi, mikäli koskevat hakijaa

  • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta
  • Opintotodistus
  • Raskaustodistus
  • Asunnon asumiskelvottomuus tai muuttouhka nykyisestä asunnosta erillisellä selvityksellä, esim. tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
  • Luotonantajan todistus omaisuuteen kohdistuvista veloista vuokrasopimuksen aloitushetkellä
  • Omistetuista kiinteistöistä voidaan pyytää kiinteistöverolippu
  • Lisäksi hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset, jos hakija muuttaa omistusasunnosta työpaikan johdosta toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon: selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon hakijan tulona)

HUOM! Liitteet on toimitettava ennen kuin vuokrasopimusta voidaan solmia.